SOCIS ADHERITS – BUTLLETA D’ADHESIÓEn l’Assemblea General Extraordinària d’Associats d e data 29-05-2015 es va acordar l’acceptació com a nous socis de persones que no han tingut la condició d’empleats de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, però que ja sigui per vincles familiars, d’amistat, o d’ altre tipus tinguin interès en pertànyer a l’Associació.

Aquests grup de socis es denominarà “socis adherits ”. Aquests socis podran participar en totes les activitats i tindran els mateixos drets que la resta de socis, excepte que la seva assistència a les assemblees serà amb veu però sense vot. Per adherir-se a l’Associació caldrà que presentin una sol·licitud per escrit davant la Junta Directiva, que haurà d’anar avalada per un soci ordinari. La Junta Directiva prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc.

Antoni Rueda Rufas President

*La quota anual de soci es de 25€-----------------------------------------------------------------------------------------------
Fes click aqui per facilitar a l'Associacio mitjançant el formulari
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sabadell: C/ d'en Font, 25 ( Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa de Sabadell, 1er. Pis, Aula nº 7, Altell )

Correu : jubilatsces@gmail.com